The sleeveless blazer

Previous
Fashion, what’s that?
The sleeveless blazer